רפסמה ףסוי לש שדחה רתאל


YOSEF HAMESAPERםיריוצמ םירופס MOOV
OPENBOOK ירוקמו שדח עפומ *
ימדר ןתייא רייאמה םע *
ואדיו יעטק *


םידיסח םירופס MOOV

בוט םש לעבה וירט *
םירמזיילקה יוולב *
עלס רב ןנח: טנירלקה *
ץיבייס הלומ: ןרתנספהו *
הייפצל ואדיו עטק -םידליל םיעפומ MOOV

חרזמה תמכח ירופיס *
תויסאלק תוישעמ *
היח העפוהב רפסמה ףסוי *

שדח רפס*

יטסטנפ עסמ*
תימינפה תמאה לא
.תוהמה לאו קוידה לאםירגובמל םיעפומ

הנותחו הניש ידודנ ,האנק לע :הבהא ירופיס *
הרתי המשנ םע תוישעמ : חורב םירופיס *
םיפיה הרכוב ירופיס *ילקיזומ רוטילקת

רפסמה ףסוי לש ולהואב *


הייפצל ואדיו עטק -


AL
רפסמה ףסוי
האלמ הרשמב,יעוצקמ יממע רפסמ אוה
םימע ירופיס טוקילב הנש 18 הזמ קסועה
.םיאליגהו םיגוסה לכמ,להק ינפב םתשגהבו
תוינכותב ףתתשה תטלק ירפס 4 רואל איצוה ףסוי
םירכה לע ףסוי - 2 ץורע :תונוש היזיולט
"ןג תביסמ" - 1 ץורע
.ןייטשנייא קירא םע "1 םילודג ומכ" :תטלקבו
ץראב רפס-יתב ןיב דדונ אוה תונורחאה םינשב
:תופש עבראב םידלילו םירגובמל רפסמו הפוריאבו
תינמרג,תיתפרצ,תילגנא,תירבע


רפסמה ףסוי
:עוריא לכל רופיס
תדלוה ימי - םינואזומ - רפס יתב
ברע-יעורא - תוירפס - תונטייק
- ם"יסנתמ - תואנדס - םילביטספ
םידלי ינג - םינוינק - םיסרגנוק
050 - 3399130:תונמזהל


:רצק רופיס
"םירופיסה רפסמ לש ודוס"
CREATED BY GILA